Conversatum Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Conversatum Oy
Y-tunnus: 2270954-7
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Laurila, rekisterointi(at)conversatum.fi.

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Conversatum Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään sellaisten toimittajien ja kumppaneiden, jotka tarjoavat palveluita Conversatumin asiakkaille, yhteystietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käytetään palveluiden toimittamiseen asiakkaille, asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.  

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin ja toimittajien yhteystietojen osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon ja kumppanien yhteystietojen osalta asiakkaan tai kumppanin ja Conversatum Oy:n välisen sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja sekä muita yhteys- ja palveluiden kohdentamiseen tarvittavia tietoja. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja titteli sekä mahdollinen vastuualue
 • Organisaation nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. työtilan käyttöön, työpajoihin, asiakastapahtumien ja laskutukseen tarvittavat tiedot)
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen).

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun asiakkaan yhteyteen Conversatumiin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä ja rekisteröityessäsi Conversatumin palveluihin. Keräämme henkilö- ja yhteystietoja asiakkaalta itseltään ja työnantajalta tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut osallistujaksi palveluihimme tai tapahtumiimme.

Lisäksi voimme kerätä henkilö- ja yhteystietoja julkisista lähteistä. Henkilö- ja yhteystietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös kaupallisista rekistereistä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Mikäli palvelumme tai järjestämämme tapahtuman toimittamiseen liittyy muita organisaatioita, voimme luovuttaa henkilö- ja yhteystietoja tässä tarkoituksessa siinä määrin kuin se on välttämätöntä palvelun toimittamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä käsitellä EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tiedot on talletettu palomuurien, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla suojatusti siten, että tietoja voivat käsitellä vain Conversatum Oy:n valtuuttamat henkilöt.

Poistamme tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilö- ja yhteystietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilö- ja yhteystietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Lakien, asetusten ja viranomaismääräysten velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään (esim. kirjanpitolain mukaisesti).

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa suoramarkkinoinnin sähköpostiviestissä on määräysten mukainen linkki, josta vastaanottaja voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin sähköpostiinsa jatkossa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto omien henkilötietojen käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa henkilöä itseään koskevat henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilöä itseään koskevan henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia omien henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen;
 • vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
 • vaatia omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Lisäksi rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Conversatum Oy
Henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Maria Laurila
00180 Helsinki

rekisterointi(at)conversatum.fi.

Conversatum Oy vastaa henkilötietoihin kohdistuviin pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja sen takia pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.