“Osoite tarkasti, perille varmasti”, sanottiin joskus opastusjulisteessa. Samalla periaatteella voisi puhua tietojärjestelmiin ja niiden hankintaan liittyvistä käsitteistä. Kokoamme tähän artikkeliin vähitellen sanaselityksiä, joista toivomme olevan sinulle apua. Käsite voi olla tuttu ja useinkin käytetty, mutta silti sen tarkka merkitys voi olla vieras.

Attribuutti, metatieto

Attribuutti on (tietojenkäsittelyssä) jonkin käsitteen tai elementin ominaisuustieto. Esimerkiksi käsitteen auto attribuutteja voisivat olla väri, merkki, malli ja käyttövoima. Kielitieteessä attribuutti on substantiivin määrite. Esim. lauseessa “Punainen auto pysähtyi risteykseen” punainen on sanan auto attribuutti. Taiteessa attribuutti on tunnuskuva, joka liitetään varsinaisen käsitteen tai henkilön tunnistamiseen. Esimerkiksi viikate on kuoleman tunnuskuva. Metatieto on myös erään tyyppinen attribuuttitieto, se on jotain tietoa kuvailevaa tietoa. Metatieto kuvaa esimerkiksi dokumenttia, äänitettä, www-sivua tai tiedostoa. Metatietoja ovat mm. dokumentin/kappaleen nimi, tekijä, julkaisupäivä ja sijainti.

Tietue

Tietue on (tiedonhallinnassa) itsenäinen, looginen tietokokonaisuus, joka sisältää kaikki yhden kohteen tiedot. Esimerkiksi hyvin yksinkertaisessa asiakasrekisterissä, jossa talletetaan pelkästään asiakkaiden yhteystietoja, jokaisen yksittäisen asiakkaan yhteystiedot muodostavat yhden tietueen. Relaatiotietokannassa tietuetta kutsutaan tietokantataulun riviksi (vrt. taulukkolaskennassa yhden asiakkaan tiedot ovat yhdellä rivillä). Tietueeseen kuuluvat tiedot ovat sen kenttiä (relaatiotietokannassa sarakkeita). Avain on sellainen tietuetta kuvaava kenttä (tai useamman kentän yhdistelmä), jolla tietokannassa oleva tietue voidaan yksilöidä ja jolla tietueeseen voidaan viitata. Avaimesta käytetään nimeä tunnus, jos kyseessä on erikseen muodostettu avain, joka on tarkoitettu käyttäjien nähtäväksi kuten esimerkiksi käyttäjätunnus, henkilötunnus tai yritystunnus. Jos kyseessä on järjestelmän (tai tietokannan) sisäisen erikseen muodostettu avain, kutsutaan sitä nimellä tunniste. Tällainen on esimerkiksi asiakastunniste tai AsiakasID, joka on vain numerosarja, joka yksilöi asiakkaan (tietueen).

Tiekartta

Tiekartta (roadmap) on [toiminnan kehittämisessä] yleisluontoinen suunnitelma jonkin vision saavuttamiseksi. Kyseessä on yleensä vapaamuotoinen suunnitelma, joka ei ole vielä sisällä sellaista yksityiskohtaista toteutuksen suunnitelmaa kuten esimerkiksi hanke- tai projektisuunnitelmassa on. Sen tavoitteena on esittää pidemmän tähtäimen visio, periaatteita, linjauksia ja todennäköisiä välituloksia sekä usein aikaan tai asioiden välisiin suhteisiin liittyvä etenemiskaavio. Tiekarttaan voi sisältyä myös vaikuttavuuteen, hyötyihin, kustannuksiin tai toteutettavuuteen liittyviä arvioita.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on tapahtuma, jossa uutta järjestelmää ja/tai menettelyä aletaan soveltaa [organisaation] toiminnassa. Järjestelmän [tai menettelyn] kehittämisen tai hankinnan näkökulmasta kyseessä on tilanne, jossa järjestelmä tmv. viedään tuotantokäyttöön. Käyttäjien [ja organisaation] näkökulmasta kyseessä on tilanne, jossa toimintaprosessin kulku ja/tai sitä tukevat välineet muuttuvat suunnitellusti ja hallitusti. Käyttöönotto voi edellyttää asennuksia, migraatioita tai koulutusta. Joskus [epäonnistuneesta] käyttöönotosta on mahdollisuus palautua takaisin aiempaan järjestelmään tai menettelyyn (rollback), mutta joskus palautuminen aiempaan ei ole mahdollista.